Skip to main content

Resevillkor

RESEVILLKOR FÖR PAKETRESOR

För resan gäller Svenska resebyrå- och arrangörsföreningens (SRF) allmänna villkor överenskomna inom branschen den 28 juni 2018 och arrangörens särskilda villkor, som är angivna nedan. Via Luleå Resor AB har ställt resegaranti enligt resegarantinlagen, vilket innebär att om en rea blir avbruten eller inställd kan ersättning utbetalas ur resegarantin. Läs mer på www.kammarkollegiet.se. Vid köp av resa godkänner man Via Luleås resevillkor. Läs därför igenom paketreselagen https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/paketreselag-20181217_sfs-2018-1217 samt de nedan komplimenterade särskilda bestämmelserna som reglerar avtalet mellan researrangör och resenär.   

 Korrekt namn vid bokning & kontroll av färdhandlingar

I samband med bokning är det resenärens skyldighet att uppge korrekt namn stavat enligt passet. De flesta flygbolag tillåter inga justeringar av namn och även en ändring av stavning kan innebära avbokning och nybokning med därmed följande kostnader. Resenären har skyldighet att själv kontrollera färdhandlingarna så snart de har erhållits. Eventuella felaktigheter måste påtalas omedelbart. Utfästelser av inbokande personal måste vara noterade i färdhandlingarna för att kunna åberopas.

Pass, visum, och ESTA
Resenären ansvarar själv för att pass (ska vara giltigt till och med minst 6 månader efter hemkomst, ha minst en tom sida, samt vara helt och maskinellt läsbart) och inresevisum är giltiga enligt respektive lands bestämmelser. För resor till USA ansvarar resenären själv för att ordna inresetillstånd. Via Luleå kan inte hållas ansvarig för eventuella kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter

Vaccinationer/mediciner

Varje resenär ansvarar själv för att hos vaccinationscentral eller läkare få exakta rekommendationer för resan, utformade efter sin egen situation och inreselandets bestämmelser. Alla som reser utanför Europa bör minst ha ett fullgott skydd mot polio, stelkramp, difteri och epidemisk gulsot (hepatit A) med reservation för tillkommande nödvändiga vacciner. För den som har en känslig mage eller vill Resmålet i respektive land är avgörande liksom resans längd och årstid. För mer information om vaccinationer och hälsoråd inför resan – kontakta din vaccinationscentral eller se på www.1177.se
 För medtag av egna mediciner på resan skall intyg om dessa finnas med. För mer info fråga din vaccinatör.

Via Luleås rätt till ändringar
Flygtider som medföljer bekräftelser är preliminära. Exakta tider meddelas tillsammans med färdhandlingarna och Via Luleå ansvarar ej för eventuella tidtabellsändringar. Tag för vana att alltid kontrollera med flygbolagen. Vi ansvarar ej för eventuellt missat flyg p.g.a. ändrad tidtabell.

Via Luleå förbehåller sig rätten att före avtal med resenären vidta ändringar av uppgifter som är felaktiga på grund av tryck eller korrekturfel. Vi reserverar oss också för ändringar av priser, resedatum, flygbolag, hotell och andra förändringar i programmet som vi inte kunnat förutse.

Efter ingått avtal har Via Luleå rätt att justera priset i det fall ändringen beror på ändrade flygskatter/flygavgifter,hamnavgifter eller ändrade valutakurser eller liknande situationer som arrangören inre råder över – i enlighet med bestämmelserna i Paketreselagen.

Ändringar av dagsprogram: rundresor, kryssningar och jämförbara arrangemang är avancerade och kräver, för att bibehålla högsta kvalitet, en viss form av flexibilitet. Exempel på sådant som kan spela in är ändrade väderförhållanden samt åtgärder för att säkerställa säkerhet vid programmens genomförande på grund av externa situationer som arrangören ej kan råda över. Detta medför att aktiviteter planerade för en viss dag under resan kan  senare- eller tidigareläggas samt förändras.

 

Anmälningsavgift och slutbetalning
Via Luleå tar ut en första delbetalning (anmälningsavgift) om1500-3500 kr i samband med att avtalet ingås. Observera att vi på vissa researrangemang kan ta ut en förhöjd anmälningsavgift. Vid sådant tillfälle meddelas du vid bokning.

Slutfaktura på resan förfaller 45 dagar före avresa om inget annat anges på bokningsbekräftelsen. Resan kan betalas via bankgiro eller med betal- och kreditkort i vår butik.

Minimiantal för resors genomförande
Minsta antal resenärer presenteras i respektive resas faktaruta. Om antalet understiger minimiantalet förbehåller Via Luleå sig rätten att ställa in resan. Resenären ska meddelas om detta senast 21 dagar före avresa. Erlagda betalningar återbetalas omgående.

Avbeställningsskydd & Reseförsäkring 
Det är resenärens ansvar att kontrollera att man har ett fullgott skydd både när det gäller för händelser som inträffar innan avresa samt under resans gång. Via Luleå kan erbjuda avbeställningsskydd via Europeiska ERV, 7% av resans pris, kontakta oss för mer information. Observera att avbeställningsskyddet alltid måste tecknas i samband med bokningstillfället, innan något har betalats in på resan.  

Överlåtelse av resa
Flygbiljetter är personliga och hos flera flygbolag är namnändring ej möjlig, namnbyte innebär då avbokning och nybokning. I fall där namnbyte är möjligt sker detta mot kostnad som kan variera beroende på vilken avgift leverantören tar ut.  

Resenärens ändring av reseavtalet
För varje ändring i reseavtalet som företas av resenären uttages en kostnad i enlighet med de merkostnader som arrangören åsamkat. I många fall är en ändring att betrakta som avbokning och nybokning. Detta gäller även vid ändring av avreseort, reslängd, avresedag etc.

Resenärens avbeställning
Avbeställning av resan skall ske omgående till Via Luleå Resor 0920-23 23 50 eller på info@vialulea.se Erlagd avgift för avbeställningsskydd återbetalas ej.

Avbokningsregler

Avbokningskostnad vid avbeställning:

Tid före avresa                
Mer än 45 dagar              betald anmälningsavgift
45-0 dagar                       100% av resans pris

Vissa researrangemang kan ha högre avbokningskostnader än tabellen anger – dessa bifogas i sådana fall tillsammans med reseprogrammet. Observera att avbeställningskostnader måste betalas fullt ut även om de är större än inbetald handpenning.

Reklamation

Resenären får endast åberopa fel i de avtalade tjänsterna om denne inom skälig tid efter det att denne märkt eller bort märka felet underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet. Detta ska ske snarast och om möjligt på resmålet. Vid fastställande av eventuellt prisavdrag eller ersättning för skador beaktas den tidpunkt då resenären reklamerat om ett sådant meddelande hade inneburit att arrangören kunde ha avhjälpt felet.

Önskemål
Via Luleå försöker alltid om möjligt är, att tillfredsställa särskilda önskemål. Önskemål är dock just önskemål och kan så länge som de inte har bekräftats skriftligen som bokade, inte garanterasTillägg för flygresan
Vid bokning av speciell placering på flyg, behov av hjälpmedel för ombordstigning och speciella måltider så ligger ansvaret för genomförandet på flygbolaget och kan inte garanteras av Via Luleå.

Force Majour
Via Luleå kan inte ställas till svars för omständigheter utanför vår kontroll som leder till sjukdom, död, skador på egendom osv. som förorsakats av händelser likt terrordåd, politiska oroligheter, krig, brand osv.

Tvistlösning
Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet på egen hand. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se, eller av allmän svensk domstol. En tvist kan även prövas via EU-kommissionens onlineplattform: http://ec.europa.eu/odr

Sök resa